Editorial shot by Nikolas Tsakris 

 Styling by Nikos Zanas 

 Make-up by Christos Mazurek 

 Hair by Eleni Karipidi 

 Model Jagoda Dolinska